Kryteria przyjęć do liceum w Gnieźnie

Postępowanie kwalifikacyjne w naszej szkole. Przelicznik punktów do liceum.

1. Postępowanie kwalifikacyjne w LO Milenium składa z się następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 28.06.2023 r.

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Kryteria przyjęć do liceum
b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 28.06.2023 r.
c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie maja i czerwca 2023 r.

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 28.06.2023 r. 

3. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.

5. Uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.

6. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

*Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadzwoń

61 4245007